Definitioner
Utgivaren: Den person, fysisk eller juridisk, som publicerar offentliga kommunikationstjänster online.
Webbplatsen: Alla webbplatser, internetsidor och onlinetjänster som erbjuds av utgivaren.
Användaren: Den person som använder webbplatsen och tjänsterna.


1- Typ av insamlad data
Som en del av användningen av webbplatserna kan utgivaren samla in följande kategorier av data om sina användare: civilstånd, identitet, identifieringsdata, etc.


2- Kommunikation av personuppgifter till tredje part
Ingen kommunikation till tredje part
Dina uppgifter är inte föremål för någon kommunikation till tredje part. Du är dock informerad om att de kan avslöjas i enlighet med en lag, en förordning eller i kraft av ett beslut av en behörig tillsynsmyndighet eller rättslig myndighet.


3- Förhandsinformation för kommunikation av personuppgifter till tredje part vid fusion/upptag
Förhandsinformation och möjlighet till opt-out före och efter fusionen/förvärvet
I händelse av att vi deltar i en sammanslagning, förvärv eller någon annan form av överföring av tillgångar, åtar vi oss att garantera sekretessen för dina personuppgifter och att informera dig innan de överförs eller underkastas nya sekretessregler.


4- Dataaggregation
Aggregation med icke-personliga uppgifter
Vi kan publicera, avslöja och använda aggregerad information (information om alla våra användare eller specifika grupper eller kategorier av användare som vi kombinerar på ett sådant sätt att en enskild användare inte längre kan identifieras eller nämnas) och information som inte är personlig för industrin och marknadsanalys, demografisk profilering, marknadsförings- och reklamändamål och andra kommersiella ändamål.
Aggregation med personlig information tillgänglig på användarens sociala konton
Om du ansluter ditt konto till ett konto hos en annan tjänst för att göra korsutskick, kan nämnda tjänst kommunicera till oss din profilinformation, anslutningsinformation, såväl som all annan information som du har tillåtit att lämnas ut. Vi kan samla information om alla våra andra användare, grupper, konton, personuppgifter som är tillgängliga på användaren.


5- Insamling av identitetsuppgifter
Gratis konsultation
Konsultation av webbplatsen kräver ingen registrering eller förhandsidentifikation. Det kan utföras utan att du kommunicerar några personuppgifter om dig själv (efternamn, förnamn, adress etc.). Vi registrerar inga personuppgifter för en enkel konsultation av webbplatsen.


6- Insamling av identifieringsdata
Användning av användar-ID endast för åtkomst till tjänster
Vi använder dina elektroniska identifierare endast för och under genomförandet av avtalet.


7- Insamling av terminaldata
Insamling av profileringsdata och tekniska data i syfte att tillhandahålla tjänsten
En del av din enhets tekniska data samlas in automatiskt av webbplatsen. Denna information inkluderar i synnerhet din IP-adress, Internetleverantör, hårdvarukonfiguration, mjukvarukonfiguration, webbläsartyp och språk etc. Insamlingen av dessa data är nödvändig för tillhandahållandet av tjänsterna.
Insamling av teknisk data för reklam, kommersiella och statistiska ändamål
Den tekniska informationen för din enhet samlas in och registreras automatiskt av webbplatsen för reklam, kommersiella och statistiska ändamål. Denna information hjälper oss att anpassa och kontinuerligt förbättra din upplevelse på vår webbplats. Vi samlar inte in eller lagrar några personuppgifter (efternamn, förnamn, adress etc.) som eventuellt är kopplade till tekniska data. De insamlade uppgifterna kan säljas vidare till tredje part.


8- Kakor
Hållbarhet för kakor
I enlighet med CNIL:s rekommendationer är den maximala lagringsperioden för cookies högst 13 månader efter deras första insättning i Användarens terminal, liksom varaktigheten av giltigheten för Användarens samtycke till användningen av dessa cookies. Livslängden för cookies förlängs inte vid varje besök. Användarens samtycke måste därför förnyas vid utgången av denna period.
Syftet med kakor
Cookies kan användas för statistiska ändamål, i synnerhet för att optimera de tjänster som tillhandahålls användaren, från bearbetning av information om åtkomstfrekvens, personalisering av sidor samt de operationer som utförs och den information som konsulteras. Du informeras om att utgivaren kan placera cookies på din terminal. Cookien registrerar information om navigering på tjänsten (sidorna du har konsulterat, datum och tid för konsultationen etc.) som vi kan läsa under dina efterföljande besök.
Användarens rätt att vägra cookies, avaktivering leder till försämrad drift av tjänsten
Du bekräftar att du har blivit informerad om att utgivaren kan använda cookies och godkänner att utgivaren gör det. Om du inte vill att cookies ska användas på din enhet tillåter de flesta webbläsare dig att inaktivera cookies genom inställningsalternativen. Du informeras dock om att vissa tjänster kanske inte längre fungerar korrekt.
Eventuell koppling av cookies till personuppgifter för att möjliggöra driften av tjänsten
Utgivaren kan samla in webbläsarinformation genom användning av cookies.


9 – Bevarande av tekniska data
Lagringsperiod för tekniska data
Tekniska data sparas under den tid som är absolut nödvändig för att uppnå de syften som nämns ovan.


10- Period för lagring av personuppgifter och anonymisering
Datalagring under avtalsförhållandets varaktighet
I enlighet med artikel 6-5° i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, filer och friheter, bevaras personuppgifter som är föremål för behandling inte längre än den tid som krävs för att fullgöra de skyldigheter som anges i ingående av avtalet eller den förutbestämda varaktigheten av avtalsförhållandet.
Bevarande av anonymiserad data utöver avtalsförhållandet / efter radering av kontot
Vi behåller personuppgifter under den period som är absolut nödvändig för att uppnå de syften som beskrivs i dessa sekretesspolicyer. Utöver denna period kommer de att anonymiseras och förvaras uteslutande för statistiska ändamål och kommer inte att ge upphov till någon som helst exploatering av något slag.
Radering av data efter borttagning av konto
Metoder för att rensa data införs för att säkerställa att de raderas så snart den lagrings- eller arkiveringsperiod som krävs för att uppnå de fastställda eller ålagda syftena har uppnåtts. I enlighet med lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, filer och friheter, har du också rätt att radera dina uppgifter som du kan använda när som helst genom att kontakta ’Editor.
Radering av data efter 3 års inaktivitet
Av säkerhetsskäl, om du inte har autentiserats på webbplatsen under en period av tre år, kommer du att få ett e-postmeddelande som uppmanar dig att ansluta så snart som möjligt, annars kommer dina uppgifter att raderas från våra databaser.


11- Radering av konto
Radering av konto på begäran
Användaren har möjlighet att ta bort sitt konto när som helst, genom enkel begäran till redaktören ELLER genom menyn för borttagning av konto som finns i kontoinställningarna om tillämpligt.
Radering av konto vid brott mot integritetspolicyn
I händelse av brott mot en eller flera bestämmelser i integritetspolicyn eller något annat dokument som införlivas häri genom referens, förbehåller sig utgivaren rätten att avsluta eller begränsa din användning och åtkomst till tjänsterna utan föregående varning och efter eget gottfinnande, ditt konto och alla webbplatser.


12- Indikationer i händelse av ett säkerhetsbrott som upptäckts av utgivaren
Vi åtar oss att implementera alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera en säkerhetsnivå anpassad till riskerna för oavsiktlig, obehörig eller olaglig åtkomst, avslöjande, ändring, förlust eller till och med förstörelse av personuppgifterna om dig. I händelse av att vi blir medvetna om olaglig åtkomst till personlig information om dig som lagras på våra servrar eller hos våra tjänsteleverantörer, eller om obehörig åtkomst som resulterar i realiseringen av de risker som identifierats ovan, förbinder vi oss att:
Meddela dig om händelsen så snart som möjligt;
Undersök orsakerna till händelsen och informera dig;
Vidta nödvändiga åtgärder inom rimliga gränser för att minska de negativa effekter och skador som kan bli följden av nämnda incident.
Ansvarsbegränsning
De åtaganden som definieras i punkten ovan avseende underrättelse i händelse av ett säkerhetsbrott kan under inga omständigheter likställas med något erkännande av fel eller ansvar för inträffandet av händelsen i fråga.


13- Överföring av personuppgifter till utlandet
Ingen överföring utanför Europeiska unionen
Utgivaren åtar sig att inte överföra sina användares personuppgifter utanför Europeiska unionen. https://www.cnil.fr/fr/la-protection-des-donnees-dans-le-mondehttps://www.cnil.fr/fr/la-protectiondes-donnees-dans-le-monde


14- Ändring av integritetspolicyn
I händelse av ändring av denna sekretesspolicy, åtagande att inte sänka sekretessnivån avsevärt utan föregående information från de berörda personerna. Vi åtar oss att informera dig i händelse av en väsentlig ändring av denna sekretesspolicy och att inte sänka nivån av konfidentialitet för dina uppgifter väsentligt utan att informera dig och inhämta ditt samtycke.


15- Tillämplig lag och villkor för överklagande
Skiljedomsklausul
Du accepterar uttryckligen att varje tvist som kan uppstå som ett resultat av denna sekretesspolicy, särskilt dess tolkning eller genomförande, kommer att bli föremål för ett skiljeförfarande enligt reglerna för den skiljedomsplattform som valts genom ömsesidig överenskommelse. , som du kommer att följa. utan reservation.


16- Dataportabilitet
Dataportabilitet
Utgivaren åtar sig att erbjuda dig möjligheten att på enkel begäran få alla uppgifter om dig returnerade till dig. Användaren garanteras därmed bättre kontroll över sina uppgifter, och behåller möjligheten att återanvända dem. Dessa uppgifter måste tillhandahållas i ett öppet och lätt återanvändbart format.