Definicje
Wydawca: Osoba fizyczna lub prawna, która publikuje usługi komunikacji publicznej w Internecie.
Strona: Wszystkie witryny, strony internetowe i usługi online oferowane przez Wydawcę.
Użytkownik: osoba korzystająca ze Strony i usług.


1- Charakter gromadzonych danych
W ramach korzystania z Serwisów Wydawca może zbierać następujące kategorie danych dotyczących swoich Użytkowników: stan cywilny, tożsamość, dane identyfikacyjne itp.


2- Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim
Brak komunikacji z osobami trzecimi
Twoje dane nie podlegają żadnemu udostępnianiu podmiotom trzecim. Informujemy jednak, że mogą one zostać ujawnione na mocy ustawy, rozporządzenia lub na mocy decyzji właściwego organu regulacyjnego lub sądowego.


3- Wstępna informacja dotycząca przekazywania danych osobowych osobom trzecim w przypadku fuzji/przejęcia
Wcześniejsza informacja i możliwość rezygnacji przed i po fuzji/przejęciu
W przypadku, gdy bierzemy udział w fuzji, przejęciu lub innej formie przekazania majątku, zobowiązujemy się zapewnić poufność Twoich danych osobowych i poinformować Cię przed ich przekazaniem lub z zastrzeżeniem nowych zasad poufności.


4- Agregacja danych
Agregacja z danymi nieosobowymi
Możemy publikować, ujawniać i wykorzystywać informacje zagregowane (informacje dotyczące wszystkich naszych Użytkowników lub określonych grup lub kategorii Użytkowników, które łączymy w taki sposób, że nie można już zidentyfikować ani wspomnieć o pojedynczym Użytkowniku) oraz informacje nieosobowe dla branży i analizy rynku, profilowania demograficznego, celów promocyjnych i reklamowych oraz innych celów komercyjnych.
Agregacja z danymi osobowymi dostępnymi na kontach społecznościowych Użytkownika
Jeśli połączysz swoje konto z kontem innej usługi w celu realizacji cross-mailingu, wspomniana usługa może przekazać nam informacje o Twoim profilu, informacje o połączeniu, a także wszelkie inne informacje, na których ujawnienie wyraziłeś zgodę. Możemy agregować informacje dotyczące wszystkich innych naszych Użytkowników, grup, kont, danych osobowych dostępnych na Użytkowniku.


5- Gromadzenie danych identyfikacyjnych
Darmowa konsultacja
Korzystanie z Witryny nie wymaga rejestracji ani wcześniejszej identyfikacji. Może się to odbyć bez konieczności podawania przez Państwa jakichkolwiek danych osobowych (nazwisko, imię, adres itp.). Nie rejestrujemy żadnych danych osobowych w celu prostego przeglądania Strony.


6- Gromadzenie danych identyfikacyjnych
Używanie identyfikatora użytkownika wyłącznie w celu uzyskania dostępu do usług
Używamy Twoich identyfikatorów elektronicznych wyłącznie na potrzeby i w trakcie realizacji umowy.


7- Gromadzenie danych terminala
Gromadzenie danych profilowych i danych technicznych na potrzeby realizacji usługi
Część danych technicznych Twojego urządzenia zbierana jest automatycznie przez Stronę. Informacje te obejmują w szczególności Twój adres IP, dostawcę usług internetowych, konfigurację sprzętu, konfigurację oprogramowania, typ i język przeglądarki itp. Gromadzenie tych danych jest niezbędne do świadczenia usług.
Zbieranie danych technicznych do celów reklamowych, handlowych i statystycznych
Dane techniczne Twojego urządzenia są automatycznie zbierane i rejestrowane przez Stronę w celach reklamowych, handlowych i statystycznych. Informacje te pomagają nam personalizować i stale ulepszać korzystanie z naszej Witryny. Nie zbieramy i nie przechowujemy żadnych danych osobowych (nazwiska, imienia, adresu itp.) ewentualnie związanych z danymi technicznymi. Zebrane dane mogą być odsprzedawane podmiotom trzecim.


8- Pliki cookie
Okres ważności ciasteczek
Zgodnie z zaleceniami CNIL maksymalny okres przechowywania plików cookies wynosi maksymalnie 13 miesięcy od ich pierwszego zdeponowania na terminalu Użytkownika, podobnie jak okres ważności zgody Użytkownika na korzystanie z tych plików cookies. Żywotność plików cookies nie ulega przedłużeniu przy każdej wizycie. Zgoda Użytkownika musi zatem zostać odnowiona po upływie tego okresu.
Cel plików cookies
Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach statystycznych, w szczególności w celu optymalizacji usług świadczonych na rzecz Użytkownika, przetwarzania informacji dotyczących częstotliwości odwiedzin, personalizacji stron oraz dokonywanych operacji i przeglądanych informacji. Informujesz, że Wydawca może umieszczać pliki cookies na Twoim urządzeniu końcowym. Plik cookie zapisuje informacje dotyczące nawigacji w serwisie (odwiedzone strony, data i godzina konsultacji itp.), które możemy odczytać podczas kolejnych wizyt.
Prawo użytkownika do odrzucenia plików cookies, dezaktywacja prowadząca do pogorszenia działania usługi
Potwierdzasz, że zostałeś poinformowany, że Wydawca może wykorzystywać pliki cookies i wyrażasz na to zgodę. Jeśli nie chcesz, aby na Twoim urządzeniu były używane pliki cookies, większość przeglądarek umożliwia wyłączenie plików cookies poprzez opcje ustawień. Informujemy jednak, że niektóre usługi mogą już nie działać prawidłowo.
Możliwość powiązania plików cookies z danymi osobowymi w celu umożliwienia działania serwisu
Wydawca może zbierać informacje dotyczące przeglądania poprzez wykorzystanie plików cookies.


9 – Ochrona danych technicznych
Okres przechowywania danych technicznych
Dane techniczne przechowywane są przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej.


10- Okres przechowywania danych osobowych i anonimizacji
Przechowywanie danych przez czas trwania stosunku umownego
Zgodnie z art. 6-5° ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej przetwarzania danych, plików i wolności, dane osobowe podlegające przetwarzaniu nie są przechowywane dłużej niż jest to niezbędne do wykonania obowiązków określonych w zawarcia umowy lub z góry określonego czasu trwania stosunku umownego.
Przechowywanie zanonimizowanych danych poza stosunkiem umownym / po usunięciu konta
Przechowujemy dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Po tym okresie będą one anonimizowane i przechowywane wyłącznie do celów statystycznych i nie będą stanowić podstawy do jakiegokolwiek wykorzystania.
Usuwanie danych po usunięciu konta
Wprowadza się środki usuwania danych, które zapewniają ich skuteczne usunięcie po osiągnięciu okresu przechowywania lub archiwizacji niezbędnego do osiągnięcia ustalonych lub narzuconych celów. Zgodnie z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącą przetwarzania danych, plików i wolności, masz również prawo do usunięcia swoich danych, z czego możesz w każdej chwili skorzystać, kontaktując się z „Edytorem”.
Usuwanie danych po 3 latach bezczynności
Ze względów bezpieczeństwa, jeśli nie uwierzytelniłeś się w Serwisie przez okres trzech lat, otrzymasz wiadomość e-mail z zaproszeniem do jak najszybszego połączenia, w przeciwnym razie Twoje dane zostaną usunięte z naszych baz danych.


11- Usunięcie konta
Usunięcie konta na żądanie
Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego Konta w każdej chwili poprzez prostą prośbę skierowaną do Redakcji LUB poprzez menu Usuń Konto dostępne w ustawieniach Konta, jeśli ma to zastosowanie.
Usunięcie konta w przypadku naruszenia Polityki Prywatności
W przypadku naruszenia jednego lub większej liczby postanowień Polityki prywatności lub jakiegokolwiek innego dokumentu włączonego do niniejszego dokumentu przez odniesienie, Wydawca zastrzega sobie prawo do zakończenia lub ograniczenia bez uprzedniego ostrzeżenia i według własnego uznania korzystania i dostępu do usług, Twoje konto i wszystkie Witryny.


12- Wskazania w przypadku wykrycia przez Wydawcę naruszenia bezpieczeństwa
Zobowiązujemy się wdrożyć wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa dostosowany do ryzyka przypadkowego, nieuprawnionego lub nielegalnego dostępu, ujawnienia, zmiany, utraty, a nawet zniszczenia danych osobowych, które Cię dotyczą. W przypadku, gdy dowiemy się o nielegalnym dostępie do danych osobowych dotyczących Państwa, przechowywanych na naszych serwerach lub serwerach naszych usługodawców, bądź o nieuprawnionym dostępie skutkującym realizacją wskazanych powyżej zagrożeń, zobowiązujemy się:
Poinformuj Cię o zdarzeniu tak szybko, jak to możliwe;
Zbadaj przyczyny zdarzenia i poinformuj Cię;
Podejmij w granicach zdrowego rozsądku niezbędne środki, aby ograniczyć negatywne skutki i szkody, jakie mogą wyniknąć z przedmiotowego zdarzenia.
Ograniczenie odpowiedzialności
Zobowiązań określonych w punkcie powyżej, dotyczących powiadomienia w przypadku naruszenia bezpieczeństwa, w żadnym wypadku nie można utożsamiać z uznaniem winy lub odpowiedzialności za zaistnienie danego zdarzenia.


13- Przekazywanie danych osobowych za granicę
Brak transferu poza Unię Europejską
Wydawca zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych swoich Użytkowników poza Unię Europejską. https://www.cnil.fr/fr/la-protection-des-donnees-dans-le-mondehttps://www.cnil.fr/fr/la-protectiondes-donnees-dans-le-monde


14- Modyfikacja polityki prywatności
W przypadku modyfikacji niniejszej Polityki Poufności zobowiązujemy się nie obniżać istotnie poziomu poufności bez uprzedniego poinformowania zainteresowanych osób.Zobowiązujemy się Państwa informować w przypadku istotnej modyfikacji niniejszej Polityki Poufności oraz nie obniżać poziomu poufności Twoich danych w sposób istotny bez informowania Cię o tym i uzyskiwania Twojej zgody.


15- Obowiązujące prawo i warunki odwołania
Klauzula arbitrażowa
Wyraźnie akceptujesz, że wszelkie spory, które mogą wyniknąć w wyniku niniejszej Polityki poufności, w szczególności jej interpretacji lub wykonania, będą podlegać procedurze arbitrażowej z zastrzeżeniem zasad platformy arbitrażowej wybranej za obopólną zgodą. , którego będziesz przestrzegać bez rezerwacji.


16- Przenoszenie danych
Przenośność danych
Wydawca zobowiązuje się zaoferować Państwu możliwość zwrotu wszystkich danych dotyczących Państwa na proste żądanie. Użytkownik ma zatem gwarancję lepszej kontroli nad swoimi danymi i zachowuje możliwość ich ponownego wykorzystania. Dane te muszą być dostarczone w otwartym formacie umożliwiającym łatwe ponowne wykorzystanie.