Definice
Vydavatel: fyzická nebo právnická osoba, která zveřejňuje online veřejné komunikační služby.
Web: Všechny weby, internetové stránky a online služby nabízené vydavatelem.
Uživatel: Osoba používající Stránku a služby.


1- Povaha shromážděných údajů
V rámci užívání Stránek může Vydavatel shromažďovat následující kategorie údajů o svých Uživatelích: Osobní stav, totožnost, identifikační údaje atd.


2- Sdělování osobních údajů třetím stranám
Žádná komunikace s třetími stranami
Vaše údaje nepodléhají žádné komunikaci s třetími stranami. Jste však informováni, že mohou být zveřejněny na základě zákona, nařízení nebo na základě rozhodnutí příslušného regulačního nebo soudního orgánu.


3- Předběžné informace pro sdělení osobních údajů třetím stranám v případě fúze/sloučení
Předběžné informace a možnost opt-out před a po fúzi / akvizici
V případě, že se zúčastníme fúze, akvizice nebo jakékoli jiné formy převodu majetku, zavazujeme se zaručit důvěrnost vašich osobních údajů a informovat vás před jejich převodem nebo podléhat novým pravidlům důvěrnosti.


4- Agregace dat
Agregace s neosobními údaji
Můžeme zveřejňovat, zveřejňovat a používat agregované informace (informace týkající se všech našich uživatelů nebo konkrétních skupin či kategorií uživatelů, které kombinujeme takovým způsobem, že jednotlivého uživatele již nelze identifikovat nebo zmínit) a informace, které nejsou osobní pro průmysl. a analýzy trhu, demografické profilování, propagační a reklamní účely a další komerční účely.
Agregace s osobními údaji dostupnými na sociálních účtech Uživatele
Pokud připojíte svůj účet k účtu jiné služby za účelem zasílání křížových zpráv, může nám tato služba sdělit informace o vašem profilu, informace o připojení a také jakékoli další informace, jejichž zveřejnění jste povolili. Můžeme agregovat informace týkající se všech našich ostatních Uživatelů, skupin, účtů, osobních údajů dostupných o Uživateli.


5- Sběr údajů o identitě
Konzultace zdarma
Prohlížení stránek nevyžaduje registraci ani předchozí identifikaci. Lze jej provést, aniž byste sdělili jakékoli osobní údaje, které se vás týkají (příjmení, jméno, adresa atd.). Nezaznamenáváme žádné osobní údaje pro jednoduchou konzultaci stránek.


6- Sběr identifikačních údajů
Použití ID uživatele pouze pro přístup ke službám
Vaše elektronické identifikátory používáme pouze pro a během plnění smlouvy.


7- Sběr dat terminálu
Shromažďování profilovacích údajů a technických údajů pro účely poskytování služby
Některá technická data vašeho zařízení shromažďuje stránka automaticky. Tyto informace zahrnují zejména vaši IP adresu, poskytovatele internetových služeb, hardwarovou konfiguraci, softwarovou konfiguraci, typ a jazyk prohlížeče atd. Sběr těchto údajů je nezbytný pro poskytování služeb.
Sběr technických dat pro reklamní, komerční a statistické účely
Technická data vašeho zařízení jsou automaticky shromažďována a zaznamenávána stránkou pro reklamní, komerční a statistické účely. Tyto informace nám pomáhají personalizovat a neustále zlepšovat vaši zkušenost na našich stránkách. Neshromažďujeme ani neuchováváme žádné osobní údaje (příjmení, jméno, adresa atd.), které mohou být připojeny k technickým údajům. Shromážděné údaje mohou být dále prodávány třetím stranám.


8- Soubory cookie
Doba použitelnosti sušenek
V souladu s doporučeními CNIL je maximální doba uchování souborů cookie maximálně 13 měsíců po jejich prvním uložení na terminál Uživatele, stejně jako doba platnosti souhlasu Uživatele s používáním těchto souborů cookie. Životnost cookies se neprodlužuje při každé návštěvě. Souhlas Uživatele proto musí být na konci tohoto období obnoven.
Účel souborů cookie
Cookies mohou být použity pro statistické účely, zejména pro optimalizaci služeb poskytovaných Uživateli, od zpracování informací o frekvenci přístupu, personalizaci stránek, jakož i o prováděných operacích a konzultovaných informacích. Jste informováni, že vydavatel může na váš terminál umístit soubory cookie. Soubor cookie zaznamenává informace týkající se navigace ve službě (stránky, které jste navštívili, datum a čas konzultace atd.), které můžeme číst během vašich dalších návštěv.
Právo uživatele odmítnout cookies, deaktivace vedoucí ke zhoršenému provozu služby
Berete na vědomí, že jste byli informováni o tom, že vydavatel může používat soubory cookie, a dáváte mu k tomu oprávnění. Pokud si nepřejete, aby se na vašem zařízení používaly soubory cookie, většina prohlížečů vám umožňuje soubory cookie zakázat prostřednictvím možností nastavení. Jste však informováni, že některé služby již nemusí správně fungovat.
Možné spojení cookies s osobními údaji pro umožnění provozu služby
Vydavatel může shromažďovat informace o prohlížení pomocí souborů cookie.


9 – Zachování technických dat
Doba uchování technických údajů
Technické údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše uvedených účelů.


10- Doba uchovávání osobních údajů a anonymizace
Uchovávání údajů po dobu trvání smluvního vztahu
V souladu s článkem 6-5° zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o zpracování údajů, souborech a svobodách nejsou osobní údaje, které jsou předmětem zpracování, uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění povinností stanovených uzavření smlouvy nebo předem stanovenou dobu trvání smluvního vztahu.
Uchování anonymizovaných údajů nad rámec smluvního vztahu / po smazání účtu
Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Po tomto období budou anonymizovány a uchovávány výhradně pro statistické účely a nepovedou k žádnému zneužití jakéhokoli druhu.
Smazání dat po smazání účtu
Jsou zavedeny prostředky pro čištění dat, aby bylo zajištěno jejich účinné vymazání, jakmile je dosaženo doby uchovávání nebo archivace nezbytné k dosažení stanovených nebo uložených účelů. V souladu se zákonem č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o zpracování údajů, souborech a svobodách máte také právo na vymazání svých údajů, které můžete kdykoli uplatnit kontaktováním ‚Editoru.
Smazání dat po 3 letech nečinnosti
Z bezpečnostních důvodů, pokud jste se na Stránce neautentizovali po dobu tří let, obdržíte e-mail s výzvou k připojení co nejdříve, jinak budou vaše data vymazána z našich databází.


11- Smazání účtu
Smazání účtu na vyžádání
Uživatel má možnost svůj Účet kdykoli smazat, a to jednoduchou žádostí u redakce NEBO pomocí nabídky Smazání účtu, která je přítomna v nastavení účtu, je-li to relevantní.
Smazání účtu v případě porušení Zásad ochrany osobních údajů
V případě porušení jednoho nebo více ustanovení Zásad ochrany osobních údajů nebo jakéhokoli jiného dokumentu zahrnutého v tomto dokumentu formou odkazu si Vydavatel vyhrazuje právo ukončit nebo omezit bez jakéhokoli předchozího upozornění a dle vlastního uvážení vaše používání a přístup ke službám, váš účet a všechny Weby.


12- Indikace v případě narušení bezpečnosti zjištěného vydavatelem
Zavazujeme se provést veškerá vhodná technická a organizační opatření, abychom zaručili úroveň zabezpečení přizpůsobenou rizikům náhodného, ​​neoprávněného nebo nezákonného přístupu, vyzrazení, změny, ztráty nebo dokonce zničení osobních údajů o vás. V případě, že se dozvíme o nezákonném přístupu k osobním údajům, které se vás týkají, uloženým na našich serverech nebo serverech našich poskytovatelů služeb nebo o neoprávněném přístupu vedoucím k realizaci výše uvedených rizik, zavazujeme se:
Informujte vás o incidentu co nejdříve;
Prozkoumejte příčiny incidentu a informujte vás;
Přijměte v rozumných mezích nezbytná opatření ke snížení negativních účinků a škod, které mohou vyplynout z uvedeného incidentu.
Omezení odpovědnosti
Za žádných okolností nelze závazky definované ve výše uvedeném bodě týkající se oznamování v případě narušení bezpečnosti přirovnat k jakémukoli uznání zavinění nebo odpovědnosti za výskyt daného incidentu.


13- Předání osobních údajů do zahraničí
Žádný převod mimo Evropskou unii
Vydavatel se zavazuje nepřenášet osobní údaje svých Uživatelů mimo Evropskou unii. https://www.cnil.fr/fr/la-protection-des-donnees-dans-le-mondehttps://www.cnil.fr/fr/la-protectiondes-donnees-dans-le-monde


14- Úprava zásad ochrany osobních údajů
V případě změny těchto Zásad důvěrnosti se zavazujeme podstatně nesnížit úroveň důvěrnosti bez předchozího informování dotčených osob. Zavazujeme se vás informovat v případě podstatné změny těchto Zásad důvěrnosti a nesnížit úroveň důvěrnosti vašich údajů, aniž bychom vás o tom informovali a získali váš souhlas.


15- Rozhodné právo a podmínky odvolání
Rozhodčí doložka
Výslovně souhlasíte s tím, že jakýkoli spor, který může vzniknout v důsledku těchto zásad důvěrnosti, zejména jejich výklad nebo provedení, bude předmětem rozhodčího řízení podle pravidel rozhodčí platformy zvolené po vzájemné dohodě. , které budete dodržovat bez výhrad.


16- Přenositelnost dat
Přenositelnost dat
Vydavatel se zavazuje nabídnout vám možnost, aby vám na jednoduchou žádost byly vráceny všechny údaje, které se vás týkají. Uživateli je tak zaručena lepší kontrola nad jeho daty a zachována možnost jejich opětovného použití. Tato data musí být poskytnuta v otevřeném a snadno znovu použitelném formátu.